051/ 749 5162 hennelova.tatiana@gmail.com
SK DE EN

ÚČTOVNÍCTVOSLUŽBY

  • peňažný denník / účtovný denník – chronologický zápis všetkých účtovných dokladov
  • hlavná kniha – zápis účtovných prípadov na príslušné analytické účty
  • saldokonto odberateľov a dodávateľov
  • spracovanie mesačných uzávierok vrátane výkazov (Súvaha, Výkaz ziskov a strát), priebežné informácie o výsledku hospodárenia
  • kompletná ročná účtovná závierka vrátane povinných výkazov (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Prehľad peňažných tokov, Poznámky)
  • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov účtovnej jednotky
  • prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a naopak